Általános Igazgatási ügyek

Általános Igazgatási ügyek

Elérhetőség:  

Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170.

Marótiné Sipos Ildikó Osztályvezető

E-mail: marotine@ph.soroksar.hu 

289-2158

Grassalkovich út 170. fszt.15.

Szalontainé Lázár Krisztina Osztályvezető-helyettes

E-mail: lazar.krisztina@ph.soroksar.hu

289-2100/316

Grassalkovich út 170. I. em. 106.

 

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 14.00 - 18.00

Kedd: nincs

Szerda: 08.00 - 16.30

Csütörtök: nincs

Péntek: 08.00 - 12.00

 

Bármilyen célból kiadott hatósági bizonyítvány kiállításáért az általános tételű eljárási illetéket, 3.000,- Ft-ot kell megfizetni illetékbélyeg formájában, vagy elektronikus úton, átutalással.

 

 1. MARHALEVÉL

Irányadó jogszabály: 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről

A marhalevél hatósági bizonyítvány, amely igazolja az állat tulajdonjogát, továbbá azt, hogy az állat szállításának állat-egészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya. A belföldi marhalevél-nyomtatványt térítés ellenében a kerületi önkormányzat jegyzője rendeli meg.

A Lóútlevelet külön jogszabály alapján az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer szerint megjelölt lovakról az arra jogosult (NÉBIH) állít ki. E marhalevélen történik az egyed forgalomképességének igazolása. (tájékoztató a www.enar.hu internetes oldalon).

Ügyintéző:

Feurer Melinda és Molnár Éva Katalin

1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 103.

Tel.: 289-2100/373 vagy 289-2100/330 mellék

E-mail: feurer.melinda@ph.soroksar.hu

            molnar.eva@ph.soroksar.hu

 

 1. HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Irányadó jogszabályaz általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 95. § (1) bekezdése: „A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.”

 

a.) Özvegyi nyugdíjhoz:

Élettársi kapcsolatról hatósági bizonyítványt ad ki kérelemre a hatóság, ha:

 • az egyik fél elhunyt
 • egy lakásban megszakítás nélkül együtt éltek
 • közös háztartással rendelkeztek és kapcsolatukat a külvilág felé is vállalták

 

A hatósági bizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kérelmező személyes jelenléte
 • két tanú, akik tanúsítják az együttélés tényét
 • az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata
 • a kérelmező és tanúinak személyi és lakcímigazolványa

 

 1. b) Életbenlét igazolásához:

A kérelmező személyes jelenléte szükséges okmányaival együtt.

 

 1. c) 60 literes hulladékgyűjtő edény igénybevételéhez egyedül élőknek:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 7.§ (1b) bekezdése értelmében a 60 literes hulladékgyűjtő edény igénybevételére szolgáló jogosultságot, (tehát azt, hogy a kérelmező az ingatlant egyedül és életvitelszerűen használja,) a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján kell a közszolgáltató felé bizonyítani.

 

 1. d) Lakcím igazolásához

A Hivatal az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítvány kiadásával igazolja, hogy adott helyrajzi számú ingatlannal mi a természetbeni címe (utca, házszám).

 

Ügyintézők:

Sárácz Aranka

1239 Bp., Grassalkovich út 170. fszt. 4.

Tel.: 289-2100/354. mellék

E-mail: saracz.aranka@ph.soroksar.hu

Bozóné Andrási Ildikó

1239 Bp., Grassalkovich út 170. fszt. 4.

Tel.: 289-2100/331. mellék

E-mail: andrasi.ildiko@ph.soroksar.hu

 

 1. KÜLFÖLDIEK INGATLANSZERZÉSE

A kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatalához kell benyújtani, aki megkeresi a települési önkormányzatot abban a kérdésben, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket.

Irányadó jogszabály: 251/2014. (X.2.) Korm. rendelet a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről.

 

Ügyintéző: Molnár Éva Katalin

1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 103.

Tel.: 289-2100/330 mellék

E-mail: molnar.eva@ph.soroksar.hu  

 

 1. TALÁLT TÁRGYAK ÁTVÉTELE

Ellátandó feladat: talált tárgyak átvétele és ügyintézése (személyes okmányok és jövedéki termékek kivételével)

Talált tárgyak esetében amennyiben a jogosult személye megállapítható, a dolgot késedelem nélkül vissza kell adni a jogosultnak. Amennyiben a jogosult személye nem állapítható meg, a dolgot az átadástól számított 3 hónapon át meg kell őrizni, majd ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezett az elveszett dologért, azt – a közigazgatási végrehajtás keretében lefoglalt vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó rendelkezések alkalmazásával – értékesíteni kell.

Irányadó jogszabály: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

Ügyintéző: Horváthné Kőrösi Krisztina

1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 103.

Tel.: 289-2100/356 mellék

e-mail:korosi.krisztina@ph.soroksar.hu

 

 1. HIRDETMÉNYEK

Irányadó jogszabály: mindenkor hatályos jegyzői utasítás a kifüggesztések rendjéről

Ellátandó feladat: Önkormányzati rendelet-tervezetek, terület-rendezések, bíróságtól, ügyészségtől, NAV-tól, végrehajtóktól, stb. érkező végzések, egyéb hirdetmények kifüggesztése.

A hirdetmények kezelésével megbízott ügyintéző az iratra rávezeti a hirdetőtáblára (XXIII. ker. Hősök tere 12.) történő kifüggesztés, illetve a levétel időpontját, és az ily módon záradékolt iratot visszaküldi a kifüggesztést kérő személynek, ill. hatóságnak.

Egyéb jogszabályok:

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 88.§ és 89.§

- a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. 70.§,

- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 144-145.§-ai

- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 37/B.§ (3) bekezdése,

- a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet,

- a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 48.§-a, 80.§-a, ill. 306/B.§-a

 

Ügyintéző: Feurer Melinda

1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 103.

Tel.: 289-2100/373 mellék

e-mail: feurer.melinda@ph.soroksar.hu  

 1. FÖLDHIRDETMÉNYEK

Ellátandó feladat: földterület tulajdonjogának, illetőleg használati jogának megszerzésével kapcsolatos szerződések hirdetményi úton történő közzététele (hirdetőtáblára kifüggesztéssel, illetőleg a Kormányzati portálra /Magyarorszag.hu/ történő feltöltéssel). A hirdetmények az Önkormányzat központi hirdetőtábláján (XXIII. ker. Hősök tere 12.) tekinthetők meg.

 

Legfontosabb tudnivalók:

- mind az adás-vételi szerződés, mind a haszonbérleti szerződés közzétételére irányuló kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani

- az adás-vételi szerződés és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes

- a haszonbérleti szerződések közzétételének ideje 15 nap, az adás-vételi szerződések közzétételének ideje 60 nap, mely időtartam alatt az elővásárlásra, ill. elő-haszonbérletre jogosultak nyilatkozatot tehetnek, hogy élni kívánnak-e ezen jogukkal, vagy arról lemondanak

- haszonbérlet esetén a közzétételi kérelemhez mellékelni szükséges 3 pld. eredeti haszonbérleti szerződést, adás-vétel esetén a szerződést 4 eredeti példányban kell benyújtani, melyből 1 példánynak a meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmányon kiállítottnak kell lennie + a közzétételi kérelem formanyomtatványon

- a törvény által meghatározott esetekben a tulajdonjog, illetve a haszonbérleti jog megszerzéséhez a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyása szükséges (mezőgazdasági igazgatási szerv adás-vétel esetén a megyei földhivatal, haszonbérleti szerződések esetén a járási földhivatal), aki állásfoglalásának beszerzése céljából megkeresi a helyi földbizottságot (amennyiben a helyi földbizottság nem alakult meg, vagy működését nem kezdte meg, úgy szerepét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara veszi át).

 

Irányadó jogszabályok:

- 2013. évi CXXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

- 2013. évi CCXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

- 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

- 47/2014. (II.26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásának szabályairól

Ügyintéző: Szalontainé Lázár Krisztina

1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 106

Tel.: 289-2100/316. mellék,

e-mail: lazar.krisztina@ph.soroksar.hu