Birtokvédelem

Birtokvédelem

Elérhetőség:
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. I. em. 106.
Telefon: + 36 1 289-2100/316
 

Marótiné Sipos
Ildikó Osztályvezető

E-mail: marotine@ph.soroksar.hu

289-2158

Grassalkovich út 170. fszt. 15.

Szalontainé Lázár Krisztina
Osztályvezető-helyettes, ügyintéző

E-mail: lazar.krisztina@ph.soroksar.hu

289-2100/316

Grassalkovich út 170. I. em. 106.

 

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 14.00 - 18.00
Kedd: nincs
Szerda: 08.00 - 16.30
Csütörtök: nincs
Péntek: 08.00 - 12.00


Általános tudnivalók
Birtokvédelmi eljárás a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Adóosztálya ügyintézőjénél (1238 Budapest, Grassalkovich út 170. I. em. 106.) kezdeményezhető. Az eljárás kérelemre indul.

Mikor tartozik Jegyzői hatáskörbe az eljárás?
A birtokvédelmi eljárás kizárólag akkor tartozik a jegyző hatáskörébe, amennyiben
- a birtokháborítás egy éven belül történt, és
- a felek vitája nem azon alapul, hogy kinek van joga a dolgot vagy ingatlant birtokolni.
Egyéb esetekben kizárólag a bíróság jogosult az eljárás lefolytatására.

Hogyan indítható birtokvédelmi eljárás?
Az eljárás kérelemre indul. A birtokvédelmet kérő az írásban előterjesztett kérelmet, illetőleg annak mellékleteit (bizonyítékokat) eggyel több példányban kell benyújtsa, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.
A kérelem kötetlen formájú, ám annak szükséges tartalmaznia
- a birtokvédelmet kérő nevét, lakcímét (székhelyét), aláírását,
- annak a félnek a nevét, lakcímét (székhelyét), akivel szemben a birtokvédelmet kérik – ellenérdekű fél,
- a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, a cselekmény leírását, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
- a jegyző illetékességét megalapozó tényeket, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyét,
- a birtoksértés időpontját,
- a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet (tiltsa el a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól, rendelje el az eredeti birtokállapot helyreállítását).

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.
Képviselő eljárása esetén a meghatalmazást a kérelemhez csatolni szükséges!

Ki kérhet birtokvédelmet a jegyzőtől?
Birtokvédelmi kérelemmel az fordulhat a jegyzőhöz, aki bizonyítja, hogy a dolog (ingatlan) a birtokában volt, és annak birtoklásából tilos önhatalommal kizárták, illetőleg birtoklásában zavarják.

Egyéb fontos kérdések:
1.) Az ügyintézési határidő (2015. március 1-től) 15 nap, mely nem hosszabbítható meg.
2.) A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.
3.) A bizonyítási eljárás az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig (az ügyintézési határidő 10. napjáig) tart, ezt követően a tényállás tisztázásához szükséges bizonyíték nem fogadható be, illetőleg annak mellőzésével meghozható a döntés.
4.) A birtokvédelmi eljárásban tanúként az hallgatható meg, aki a birtokvédelmi eljárással összefüggésben tanúvallomást kíván tenni, és akitől bizonyítékként értékelhető vallomás várható. (A birtokvédelmi eljárásban akarata ellenére senki sem idézhető be tanúként történő meghallgatása céljából.)
5.) A birtokvédelmi kérelmet el kell utasítani, amennyiben a birtokvédelmi kérelem – a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdésében fogalt – tartalmi elemek közül valamelyiket nem rögzíti.

Az ügyfelek jogai és kötelezettségei a birtokvédelmi eljárás folyamán:
-
A felek az eljárás során kötelesek jóhiszeműen eljárni.
-
A felek a bizonyítási eljárás során (az ügyintézési határidő 10. napjáig) bármikor nyilatkozatot tehetnek.
-
Az ügyfél helyett (vagy mellette,) képviselője is eljárhat, ez esetben a meghatalmazást csatolni szükséges.
-
A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A fél a bizonyítékokat a bizonyítási eljárás befejezéséig (az ügyintézési határidő 10. napjáig) bármikor előterjesztheti.
-
Az ingó, vagy ingatlan birtokosa a helyszíni szemle lefolytatását tűrni köteles.
-
A felek, valamint képviselőik az eljárás bármely szakaszában a keletkezett iratokba betekinthetnek, arról másolatot készíthetnek, vagy kérhetnek.

Illetékfizetési kötelezettség: nincs

További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Adóosztályánál vehető igénybe.

Irányadó jogszabályok
-
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
-
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet
-
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (565.§ – 570.§)