Hagyatéki ügyek

Hagyatéki ügyek

Elérhetőség:
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. I. em. 107.

dr. Szabó Tibor
Jegyző

E-mail: jegyzo@ph.soroksar.hu

289-2100/104

Grassalkovich út 162. I.em.1.

Marótiné Sipos Ildikó Osztályvezető

E-mail: marotine@ph.soroksar.hu

289-2158

Grassalkovich út 170. fszt.15

Szalontainé Lázár Krisztina
Osztályvezető-helyettes

E-mail: lazar.krisztina@ph.soroksar.hu

289-2100/316

Grassalkovich út 170. I. em. 106.

Széplakiné Ignácz Liselotte ügyintéző

E-mail: ignacz.liselotte@ph.soroksar.hu

289-2100/349

Grassalkovich út 170. I. em. 107.

Kovács Mihályné ügyintéző

E-mail: kovacs.mihalyne@ph.soroksar.hu

289-2100/352

Grassalkovich út I. em. 107.


Ügyfélfogadás:
Hétfő: 14.00 - 18.00
Kedd: nincs
Szerda: 08.00 - 16.30
Csütörtök: nincs
Péntek: 08.00 - 12.00

Hagyatéki eljárás és póthagyatéki eljárás
Ügytípus általános, rövid jellemzője: Ha az elhunyt után lajstromozott ingó és / vagy ingatlan vagyon maradt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor, majd a dokumentumokkal együtt átkerül az illetékes eljáró közjegyzőhöz az örökösök megállapítása végett.

Jogosultsági feltételek: A hagyatékban érdekelt felek (várható örökösök, öröklésben érdekeltek, végrendeleti végrehajtó, hagyatéki hitelező, ingatlanügyi hatóság) kérheti a hagyatéki leltár felvételét. A hagyatéki leltár felvételét az érdekelt felek távollétében a leltárelőadó is foganatosíthatja.

Eljárás megindítása
Általános tudnivalók alapeljárásban: A halott-vizsgálati bizonyítványt hivatalból megküldik az Önkormányzat jegyzőjének, aki a halott-vizsgálati bizonyítványon szereplő, temetést intéző hozzátartozót kiértesíti. Az értesítésen szereplő időpontban az elhunyt hozzátartozójának – az elhunyt lajstromozott ingó- és ingatlan vagyonára vonatkozó leltár felvétele céljából – meg kell jelennie, vagy a kiküldött nyomtatványt maradéktalanul kitöltve, mellékletekkel együtt vissza kell juttatnia a jegyzőhöz és/vagy hagyatéki ügyintézőhöz.

Általános tudnivaló póthagyatéki eljárásban: Póthagyatéki eljárás az ügyfél kérelmére, vagy hivatalból indítható. Amennyiben az eljárás hivatalból indul, úgy az érintett ügyfeleknek semmiféle iratot nem kell csatolnia a hagyatéki leltár felvételéhez.

Benyújtandó iratok köre
Alapeljárásban:
Az értesítésen szereplő időpontban az elhunyt hozzátartozójának az alábbi iratokat kell hoznia/becsatolnia:
- halotti anyakönyvi kivonat
- várható örökösök (az elhunyt vér szerinti leszármazóinak) természetes személyazonosító adatai, születési családi és utóneve(i), családi és utóneve(i), születési helye, anyja születési neve és utóneve(i), pontos lakóhelye
- az elhalt tulajdonát képező ingatlan helyrajzi száma (öröklakás, családi ház, nyaraló, szántó, haszonbérbe kiadott földterület stb)
- takarékbetétkönyv, átutalási betétszámla, értékpapír számla, forint ill. deviza számla, részvény, letét
- nyugdíjszelvény
- elmaradt munkabér esetén munkáltatói igazolás
- gépjármű forgalmi engedély
- életbiztosítási kötvény (ha nincs kedvezményezett)
- kárpótlásra vonatkozó ügyirat ill. határozat
- vállalkozás (Bt, Kft.) esetén cégbírósági kivonat,
- temetéssel kapcsolatos számlák (virág, sírkő bontása, temetésre ruházat, halotti tor számlái, még elmaradt közüzemi számlák, üzemanyag vagy közlekedési költség)
- egyéb igazolások az elhunyt esetleges tartozásairól

Póthagyatéki eljárásban:
Amennyiben az eljárás az ügyfél kérelmére indul, a hagyatéki ügyintézőnél beszerezhető, ingyenes nyomtatványt kell kitölteni, és az alábbi iratok csatolására van szükség:
- halotti anyakönyvi kivonat
- ingatlan esetén: település megnevezése, az ingatlan pontos helyrajzi száma
- ingóság esetén: tulajdonjogot igazoló okirat

A leltár felvételének határideje: 30 munkanap, melyet attól a naptól kell számítani, amikor a hagyatéki vagyon a jegyző tudomására jut.

Illetékfizetési kötelezettség nincs

Kapcsolódó helyi jogszabályok: -

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. tv.

Kerületünkben a hagyatéki ügyekben eljáró illetékes közjegyző: Dr. Nagy Henriett (1238 Budapest, Grassalkovich út 150.)