Egészségügyi települési támogatás

 

Egészségügyi települési támogatás

 

30. § (1) Az egészségügyi települési támogatás (a továbbiakban: egészségügyi támogatás) a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított rendszeres pénzbeli ellátás.
(2) Az egészségügyi támogatás iránti kérelem, a jelen rendelet 4. számú mellékletét képező formanyomtatványon nyújtható be.
(3) A kérelem elbírálásához csatolni kell a havi rendszeres gyógyító ellátásokról szóló háziorvosi vagy kezelő orvosi igazolás alapján gyógyszertár által beárazott gyógyító ellátás költségeire vonatkozó igazolást és alanyi vagy normatív jogcímen történő közgyógyellátásra vonatkozó kérelem elutasításáról szóló végleges határozatot, valamint a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.
 
31. § Az egészségügyi támogatás havi összege 8000,- forint.
 
32. § (1) Egészségügyi települési támogatásra jogosult az, akinek rendszeres gyógyító ellátásának költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni és alanyi vagy normatív közgyógyellátásban nem részesül, illetve ez irányú kérelme az illetékes szerv által elutasításra került.
(2) Az (1) bekezdésben alkalmazásában a rendszeres gyógyító ellátás költségei akkor veszélyeztetik a létfenntartást, ha az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a Szoctv. 50.§ (2) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége
a) eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, egyedül élő esetén a 260 %-át, vagy
b) eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, egyedül élő esetén 290 %-át, vagy
c) eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 340 %-át, vagy
d) amely eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 340 %-át, egyedül élő esetén 360 %-át.”
(3) Az ellátást megállapító szerv megvizsgálja, hogy az illetékes szervnél ugyanazon kérelmezőre tekintettel nincs-e folyamatban eljárás közgyógyellátás megállapítása iránt, ideértve a jogosultság tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására irányuló eljárást is.
(4) A havi rendszeres gyógyító ellátás költsége igazolható a háziorvos vagy kezelőorvos által kiállított javaslat alapján, a gyógyszertár által beárazott gyógyító ellátás költségeire vonatkozó igazolással.
 
33. § Az egészségügyi támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg, és egy évre kell megállapítani, ha a házorvos/kezelőorvos által kiadott igazolás a betegség/kezelés várható időtartamára vonatkozóan 12 hónapnál rövidebb időszakot határoz meg, az egészségügyi települési támogatást erre az időszakra kell megállapítania azzal, hogy a támogatást az igazoláson feltüntetett hónap utolsó napjáig kell megállapítani.
 
34. § Nem állapítható meg az egészségügyi támogatásra való jogosultság, illetve – a 7. § (2) bekezdésén meghatározott eseteken kívül – a már megállapított ellátást meg kell szüntetni annak, aki alanyi vagy normatív jogcímen közgyógyellátásban részesül.
 
 
Kérelem egészségügyi települési támogatás megállapításához