Temetési települési támogatás

 

Köztemetés

 

63. § (1) A köztemetés elrendelése esetén a Szoctv. 48. §-ának szabályai szerint kell eljárni.
(2) A kérelmező részére az ellátást megállapító szerv részletfizetést engedélyezhet, illetve részben vagy egészben mentesítheti a köztemetés költségeinek megtérítése alól, ha
a) annak megfizetése a kérelmező megélhetését súlyosan veszélyeztetné, így a vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy az eltemettetés költségeinek megfizetése létfenntartását veszélyeztetné vagy
b) az eltemettetés költségeinek megtérülése annak az ingatlannak az értékéből várható, amelyben kiskorú örökösök élnek, vagy
c) a közös tulajdon örökösei közül valamelyikük életvitelszerűen az ingatlanban él, és háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át
d) az elhunyt személy, még életében olyan magatartást tanúsított az eltemettetésére kötelezett személlyel, illetve annak közeli hozzátartozójával szemben, melynek folytán az elhunyt és az eltemettetésre kötelezett kérelmező közötti személyes kapcsolat nyilvánvalóan súlyos mértékben megromlott vagy megszakadt (például a kötelezett személy vagy közeli hozzátartozója sérelmére elkövetett bűncselekmény, tartási kötelezettség elmulasztása, bántalmazása stb.).
 
 
 
Kérelem temetési települési támogatás megállapításához