Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás

 

A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magánszemélyt rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásban részesíti, amennyiben állandó lakóhelyéül szolgáló lakóháza vagy lakása vis maior esemény miatt
a)  megsemmisült vagy  lakhatásra alkalmatlanná vált, vagy
b)  olyan mértékben károsodott, ami azonnali helyreállítást igényel,
és kárt szenvedett lakóházban lakók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének háromszorosát (85.500,- forint) egyedül élő esetén négyszeresét (114.000,- forint), feltéve, hogy beköltözhető másik ingatlanvagyonnal, vagy a mindenkori  legkisebb öregségi nyugdíj összegének húszszorosát (570.000,- forint) meg nem haladó összegű készpénzvagyonnal a kérelmező vagy vele együtt lakó hozzátartozója nem rendelkezik.
 
A támogatás nyújtásáról, illetve mértékéről - a kárszakértői szakvélemény, illetve az Önkormányzat helyszíni szemléje során felvett jegyzőkönyvben foglaltak figyelembevételével – a Képviselő-testület - a kérelem benyújtását követő 30 napon belül dönt.
A támogatás igénybevételi feltételeinek meglétét az önkormányzat az igénylő által benyújtott dokumentumok és nyilatkozatok alapján, a helyszínen jogosult és köteles ellenőrizni.
 
A vis maior miatti támogatás vissza nem térítendő - segély formájában nyújtott - támogatás, amelynek mértéke
a) a vis maior okozta kár igazolt költségének 50 %-a, de legfeljebb  200.000,- Ft,
b) a lakásából elköltözni kényszerült személy esetében lakhatása feltételeinek megőrzése érdekében nyújtott havi rendszeres támogatás mértéke – a kárszakértői javaslat alapján - legfeljebb a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 200 %-a (57.00,- forint), de összességében nem haladhatja meg a 300.000 Ft-ot.
   
Eljárás megindítása:
A támogatásra való jogosultság megállapítása a lakás tulajdonosa, vagy haszonélvezője kérelmére indul. A kérelmet Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatalához nyújthatja be
a)      a kár keletkezetését követő 15 munkanapon belül,
b)      akinek a rendkívüli esemény bekövetkezett kár miatt a lakását el kell hagynia, a kérelmet a lakásból való elköltözést követően 30 napon belül is benyújthatja.
A kérelmet írásban az erre a célra rendszeresített Kérelem vis maior támogatás (rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló) támogatás megállapítására elnevezésű formanyomtatvány felhasználásával lehet benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a káresemény leírását,
b) a káresemény időpontját,
c) a kárt ért ingatlanban lakó személyek nevét, személyi adatait,
d) az egy főre jutó nettó jövedelem mértékét,
e.) egyéb, az elbírálás szempontjából lényegesnek tartott körülményt.
 
Amennyiben a káreseménnyel érintett ingatlannak több tulajdonosa, illetve haszonélvezője van, a támogatás iránti kérelmet közösen kell előterjeszteniük.
 
Benyújtandó iratok köre:
A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell
a) a káreseménnyel érintett ingatlanokban lakók jövedelemigazolását
aa)   a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
ab) a nem havi rendszerességgel szerzett vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát kell figyelembe venni azzal, hogy az ab) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.
 
Az eljárás költség- és illetékmentes.
 
Kapcsolódó jogszabályok:
  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a  rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011.(VI.18.) önkormányzati rendelete
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény