Rehabilitációs célú települési támogatás

Rehabilitációs célú települési támogatás

 

14. § (1) A rehabilitációs célú települési támogatás (a továbbiakban: rehabilitációs célú támogatás) a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek számára nyújtott rendszeres pénzbeli ellátás.
(2) A rehabilitációs célú támogatás iránti kérelem, a jelen rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon nyújtható be.
(3) A kérelem elbírálásához csatolni kell a munkaképesség, egészségkárosodás mértékéről szóló igazolást, vagy a gyógykezelésben részesülésről szóló igazolást, az egybefüggő 90 napos együttműködésről szóló igazolást, valamint a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.
 
15. § (1) A rehabilitációs célú támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 99 %-a.
 
16. § (1) Rehabilitációs támogatásra jogosult a kérelmező, aki
a) munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette, vagy aki legalább 30%-os egészségkárosodást szenvedett, és erről szóló érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalással vagy szakvéleménnyel rendelkezik, vagy
b) 1 hónapnál nem régebbi tüdőgondozói, pszichiátriai; addiktológiai vagy onkológiai szakorvosi véleménnyel (a továbbiakban együtt: szakvélemény) igazolja, hogy gyógykezelésben részesül;
c) és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a Foglalkoztatási Osztállyal vagy a Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel legalább egybefüggő 90 napig együttműködött.
(2) A rehabilitációs célú támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és neki, továbbá családtagjainak a Szoctv. 4. § (1) b) pontja szerinti vagyona nincs.
 
17. § (1) A rehabilitációs célú támogatásra jogosult az ellátás folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel.
(2) A rehabilitációs célú támogatásra jogosult köteles a rehabilitációs támogatás megállapításáról szóló határozat kézhezvételét követő 15 napon belül személyesen felkeresni Szociális és Gyermekjóléti Intézményt, ahol
a) nyilvántartásba veteti magát,
b) írásban megállapodik az együttműködés feltételeiről, valamint egyéni beilleszkedést segítő programjáról és teljesíti az abban foglaltakat.
3) A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a jogosultról készített éves értékelés megküldésével tájékoztatja az ellátást megállapító szervet a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról.
(4) Amennyiben a jogosult a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségeket nem teljesíti vagy megszegi, a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 8 napon belül írásban tájékoztatja erről az ellátást megállapító szervet, aki a 19. § (3) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.
 
18. § (1) A rehabilitációs célú támogatás a jogosultat a kérelem benyújtásának napjától illeti meg.
(2) Amennyiben a szakvélemény a betegség/kezelés várható időtartamára vonatkozóan 12 hónapnál rövidebb időszakot határoz meg, a rehabilitációs célú támogatást erre az időszakra kell megállapítania azzal, hogy a támogatást az igazoláson feltüntetett hónap utolsó napjáig kell megállapítani.
(3) A rehabilitációs célú támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente, illetve a szakvélemény lejártát megelőző hónapban felül kell vizsgálni.
 
19. § (1) Nem állapítható meg a rehabilitációs célú támogatásra való jogosultsága, illetve – a 7. § (2) bekezdésében meghatározott eseteken kívül – a már megállapított ellátását meg kell szüntetni annak, aki
a) rendszeres pénzellátásban részesül,
b) letartóztatásban van, vagy szabadságvesztését, illetve elzárását tölti,
c) gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek fél éves korának betöltéséig,
d) köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
e) keresőtevékenységet folytat ideértve a közfoglalkoztatási jogviszonyt is,
f) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.
(2) Jelen ellátás szempontjából nem minősül keresőtevékenységnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerinti munkaviszony keretében végzett munka vagy a háztartási munka.
(3) Az (1) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni a rehabilitációs célú támogatásra való jogosultságát annak a személynek, aki
a) 17. § (2) bekezdésben foglalt kötelezettségeket nem teljesíti vagy megszegi, illetve
b) a rehabilitációs célú támogatásra való jogosultságának felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza.
 
20. § A rehabilitációs célú támogatást
a. A 19. § (1) a)-e) pontjaiban felsorolt esetekben az ott meghatározott kizáró ok bekövetkezése napjától,
b. 19. § (1) f) pontjában meghatározott esetben a jogosultra irányadó nyugdíjkorhatár betöltésének napjától
c. a 19. § (3) bekezdése szerinti esetekben a kötelezettségszegés napjától,
kell megszüntetni.
 
21. § (1) Amennyiben az ellátás a 19. § (1) bekezdés e) pontja alapján került megszüntetésre a keresőtevékenységet követően a 16. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előzetes együttműködés időtartamának számításánál ezen időtartam alatt folytatott keresőtevékenység időtartamát is figyelembe kell venni.
(2) Amennyiben a 19. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a rehabilitációs célú támogatás megszüntetésre kerül, az ellátásra való jogosultság csak akkor állapítható meg, ha a kérelmező a jogosultság megszüntetésének időpontját követően ismételten teljesíti a 16. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat. A jogosultság megszüntetését megelőzően teljesített együttműködés a megelőző együttműködés időtartamának számításánál nem vehető figyelembe.
(3) A rehabilitációs célú települési támogatást igénylő személy részére az ellátásra való jogosultság a megszüntetéstől számított 6 hónapon belül – ide nem értve a 19. § (3) bekezdés szerinti megszüntetési eseteket – megállapítható a Foglalkoztatási Osztállyal vagy a Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel történő előzetes együttműködés teljesítése nélkül is, amennyiben az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak.
 
 
 Kérelem rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához, felülvizsgálatához